ความเอนเอียงจากการใช้ระเบียบวิธีร่วม Common Method Bias (CMB)

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี พิริยะกุล

File :
View : 79

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th