ติดต่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฝ่ายพัฒนาและบริการสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร.02-3108845 ,e-mail:ru-webmaster@rumail.ru.ac.th

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th