การวิเคราะห์ Moderated Mediation model และ Moderated Moderation model ด้วยโปรแกรม PROCESS

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี พิริยะกุล

File :
View : 497

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th