การวิเคราะห์ Moderation model และ Moderated mediation model ด้วยโปรแกรม PROCESS

โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

File :
View : 987

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th