การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงบูรณาการ (PLS Path Model for Effects of Entrepreneurship, Leadership, IT and Guanxi on Organization Performance SMEs in Chiang-Mai, Lamphun and Lampang Provinces.)

โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

File :
View : 732

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th