ตัวแบบสมการโครงสร้างและการใช้โปรแกรม PLS บรรยายที่ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2562

โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

File :
View : 1187

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th