การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ ตัวแบบสมการโครงสร้าง Sample size determination for Structural Equation Modeling (SEM)

โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

File :
View : 1096

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th