การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างชนิด Second order model Analytical Techniques for Second Order SEM

โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

File :
View : 818

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th