การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างชนิด Non- recursive model Analytical methodfor Non-recursive Structural Equation Model

โดย Assoc.Prof. Montree Piriyakul

File :
View : 861

Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th